REGULAMIN

Home : REGULAMIN

Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z wypożyczalni, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Wypożyczalni oraz Najemców.
Najemca może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu.

Podmiotem wypożyczającym dekoracje jest:
DK RENTAL Sp. z o.o.
ul. Długa 29; 00-238 Warszawa
NIP: 5252973868, REGON: 526472855
zwany dalej WYPOŻYCZALNIĄ.

Adres magazynu do odbioru i zwrotu zamówień: Ul. Pułaskiego 33, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

Klient, korzystający z usług Dekoracji Konstancin, zwany jest dalej NAJEMCĄ.
1. Najemca otrzymuje umowę najmu drogą elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych od złożeniu zamówienia. W celu pełnej rezerwacji Najemca ma obowiązek wpłaty zadatku, zgodnie z zawartą umową, w ciągu 2 dni roboczych na konto bankowe Wypożyczalni. Po tym czasie rezerwacja przepada, a rezerwacja traci ważność.

2. Odbiór dekoracji przez Najemcę możliwy jest nie wcześniej niż 2 dni przed datą wydarzenia, chyba że strony uzgodniły inaczej.

3. Dekoracje mogą być dostarczone do Najemcy na wyraźną prośbę kurierem za dodatkową opłatą. Koszt wysyłki zależy od wielkości zamówienia, a tym samym ilości paczek do wysłania. Wysyłka nastąpi nie później niż 2 dni przed datą wydarzenia.

4. Koszt przesyłki kurierskiej w obie strony doliczany jest do zamówienia, chyba że strony ustalą inaczej. Wypożyczalnia zamawia transport przesyłką kurierską na zlecenie Najemcy.

5. Dekoracje, które nie kwalifikują się do wysyłki, mogą być dostarczone transportem własnym Wypożyczalni w miejsce wskazane przez Najemcę. Koszt dostawy ustalany jest indywidualnie i zależy od odległości i czasu dojazdu.

6. Najemca zamawiający dekoracje personalizowane, zobowiązuje się do przesłania drogą elektroniczną potrzebnych treści, najpóźniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru lub wysyłki.

7. Po ustaleniu treści i przekazaniu odpowiednich informacji, Wypożyczalnia przygotowuje projekt układu tekstu, który zostaje przesłany do akceptacji. Po zaakceptowaniu pliku, za wszelkie błędy i poprawki odpowiadać będzie klient. Za zmianę treści lub czcionki, skutkującą wykonaniem nowego projektu, Najemca będzie dodatkowo obciążany wg cennika.

8 Wypowiedzenie umowy najmu może nastąpić przez obydwie strony zgodnie z przepisami z zastrzeżeniem, że będzie ono dokonane najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem okresu najmu.

9. W przypadku, gdy wypowiedzenie umowy nastąpi przez Wypożyczalnię, zobowiązuje się ona do zwrotu wpłaconego zadatku w podwójnej wartości, bez odsetek.

10. W przypadku, gdy wypowiedzenie umowy nastąpi przez Najemcę, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

11. W przypadku rezygnacji przez Najemcę z najmu części lub całości zamówienia w terminie późniejszym niż 14 dni przed uroczystością, Najemca zobowiązany jest do wpłaty 70% wartości zamówienia tytułem kary umownej.
12. Zmniejszenie ilości zamawianych produktów na umowie można dokonać maksymalnie do 14 dni przed uroczystością o maksymalnie -15% względem ilości z umowy.

13. W przypadku zaistnienia okoliczności, przez które Wypożyczalnia nie będzie w stanie wydać przedmiotów zawartych w umowie (częściowo albo w całości), Wynajmujący zobowiązuje się przedstawić rozwiązanie alternatywne (częściowa realizacja, artykuły zastępcze lub zwrot pieniędzy, w zależności od zaistniałej sytuacji). Najemca ma prawo odmówić przyjęcia alternatywnego rozwiązania. W takim przypadku wpłacony zadatek zostaje zwrócony zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego.

14. Żadna ze Stron nie będzie ponosiła odpowiedzialności za niewykonywanie lub opóźnienie w wykonaniu jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy, jeżeli wykonanie zostało uniemożliwione, ograniczone lub opóźnione przez zdarzenie, które jest rezultatem siły wyższej.

15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe i ewentualne uszkodzenia artykułów podczas przesyłki. Wszelkie ewentualne procesy reklamacyjne i odszkodowawcze związane z nieterminowym dostarczeniem, uszkodzeniem czy zniszczeniem dekoracji przez firmę kurierską, leżą po stronie Najemcy.

16. W przypadku stwierdzenia zewnętrznego uszkodzenia przesyłki podczas dostarczenia paczki przez kuriera (wgniecenia, rozerwany karton itp.) Najemca zobowiązany jest do spisania protokołu uszkodzeń w obecności kuriera oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej.

17. Ewentualne stwierdzone uszkodzenia lub braki artykułów (np. zbite szyby, plamy, dziury itp.) muszą być zgłaszane przez Najemcę niezwłocznie po odbiorze przesyłki. Towar wadliwy zostanie w miarę dostępności wymieniony na inny. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie mailowo kontakt@dekoracjekonstancin.pl

18. Jeżeli jakiekolwiek uszkodzenia lub braki w artykułach zostaną zgłoszone po terminie uroczystości, nie będzie to stanowić podstaw do zgłoszenia reklamacji.

19. Wypożyczalnia pobiera od Najemcy kaucję, w celu zabezpieczenia części roszczeń wynikających z zawartej umowy najmu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zaginięcia dekoracji, kaucja zostanie pomniejszona o wartość zakupu nowych dekoracji lub nie zostanie zwrócona. Jeśli wartość kaucji będzie niewystarczająca do pokrycia strat, Najemca zobowiązany jest do dopłaty należnej kwoty. W przypadku braku uszkodzeń, kaucja zostaje zwrócona w ciągu 7 dni roboczych liczonych od daty otrzymania zwrotu w magazynie.

20. Najemca zobowiązany jest do zwrotu dekoracji w pierwszym dniu roboczym po terminie uroczystości. Brak zwrotu w terminie skutkuje zatrzymaniem pełnej wartości kaucji i naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości 150zł za każdy dzień zwłoki.

21. W przypadku złożonych zamówień z wysyłką, Najemca zobowiązany jest do wydania dekoracji kurierowi w najbliższy dzień roboczy przypadający po terminie uroczystości, chyba, że strony ustalą inaczej.

22. W przypadku uszkodzenia dekoracji przez Najemcę, w stopniu, uniemożliwiającym dalsze wykorzystywanie wypożyczanych artykułów, potrącona zostanie opłata za zakup nowych artykułów z kaucji lub koszt ich naprawy.

23. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia dekoracji w postaci plam z wosku na materiałach, z kaucji zostanie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 15zł/plama, za koszt ich usunięcia.

24. Powstałe ślady pleśni na zwracanych przez Najemcę materiałach, stanowią całkowite uszkodzenie, a z kaucji zostanie pobrana kwota za zakup nowych dekoracji. Jeśli zamówienie zawiera tekstylia takie jak obrusy, serwety, bieżniki itp., Najemca zobowiązany jest do usunięcia resztek jedzenia oraz wysuszenia tkanin przed spakowaniem, w celu uniknięcia powstania nieusuwalnych plam z pleśni. Pojawienie się plam z pleśni oznacza całkowitą stratę, za którą odpowiedzialność finansową ponosi Najemca.

25. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do weryfikacji czystości zwracanych produktów, w przypadku zadeklarowania przez Najemcę zwrotu czystych dekoracji. W przypadku materiałów, muszą być one wyprane i wyprasowane. Jeśli produkty zostaną uznane za wymagające ponownego wyczyszczenia, koszt czyszczenia zostanie potrącony z kaucji. Za czyste rozumie się dekoracje umyte (bez śladów jedzenia oraz tłuszczu) oraz wypolerowane (szkło – bez śladów odcisków palców).

26. Najemca zobowiązany jest do zwrotu najmowanych dekoracji w tych samych lub analogicznych opakowaniach. Najemca zobowiązany jest do zachowania wszelkich unikatowych opakowań i zabezpieczeń przed uszkodzeniem.

27. W przypadku niezwrócenia wypożyczanych artykułów w terminie, wszczęte zostanie postępowanie sądowe.

28. W przypadku przesyłek paletowych, Najemca zobowiązany jest do zwrotu tej samej palety, na której otrzymał towar, w stanie nienaruszonym. W przeciwnym wypadku wartość palety zostanie potrącona z kaucji.

29. Najemca zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem (do celu do jakiego towar jest przygotowany i przeznaczony) i ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego wykorzystania. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego wykorzystania lub transportu (również za pośrednictwem firmy kurierskiej) wynajętego sprzętu oraz jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z naprawą przedmiotowego sprzętu, jego odkupieniem lub przywróceniem go do stanu pierwotnego (bez wad użytkowych).

30. Pełna kwota za najem oraz kaucja zwrotna płatna jest najpóźniej 5 dni przed spodziewaną datą wysyłki lub odbioru, w gotówce lub przelewem na konto:

Dk Rental Sp. z o.o.
nr konta 55 1020 1169 0000 8402 0812 0802
Bank PKO BP

31. Spory, które mogłyby wyniknąć z zawartej umowy, będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku niemożliwości porozumienia, za pośrednictwem właściwego rzeczowo Sądu. Najemca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce “Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Najemca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

32. Reklamacje będą rozpatrywane tak szybko jak to możliwe. Ostateczne rozstrzygnięcie reklamacji nastąpi do 14 dni roboczych po otrzymaniu zwrotu towarów.

33. Kolory produktów widoczne na ekranie mogą nieznacznie odbiegać od oryginału ze względu na różne kalibracje ekranów, a w przypadku zdjęć z realizacji również ze względu na oświetlenie obiektów i styl obróbki fotograficznej.

34. Wypożyczalnia przekazuje w użytkowanie Najemcy dekoracje bez wad użytkowych, sprawne technicznie, używane, mogące nosić normalne ślady użytkowania. Zawierając umowę Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym dekoracji i nie zgłasza uwag co do ich jakości oraz stanu i oświadcza, że został poinformowany, o możliwości obejrzenia dekoracji przed zawarciem umowy w magazynie Wypożyczalni (Warszawska 26, Konstancin-Jeziorna) po uprzednim indywidualnym telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz godziny.

35. Informacje znajdujące się na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są rzeczywistym odzwierciedleniem stanów magazynowych.

36. Wypożyczalnia, jej przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za oferowane w najem dekoracje, wszelkie roszczenia związane z najmowanymi dekoracjami, niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych wynikające z tzw. błędu ludzkiego.

37. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji zamówienia. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Wypożyczalnią (np.: kurierzy). Administratorem danych osobowych jest DK Rental Sp. o.o. z siedzibą przy ul. Długa 29, 00-238 Warszawa. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia lub usunięcia z bazy klientów Wypożyczalni.

38. W sprawach nieuregulowanych umową najmu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

39. Korzystanie z usług DK Rental Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 29, 00-238 Warszawa, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Dekoracje Konstancin, jako administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu marketingu produktów i usług dekoracyjnych oraz wynajmu, w tym na otrzymywanie na podany adres e-mail i/lub numer telefonu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Osoba podająca swoje dane oświadcza również, że dane, które podała zostały złożone dobrowolnie oraz oświadcza, że została poinformowana, iż przysługują jej prawa: wglądu w swoje dane, ich edycji lub poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, co o ich wykorzystywania. Rejestrując się wyrażasz także zgodę, aby administrator danych osobowych powierzał przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w celu wyżej wymienionym, w zakresie wyłącznie niezbędnym dla prawidłowego przekazania określonej powyżej informacji handlowej. W powyższych kwestiach Najemca może kontaktować się z Wypożyczalnią pod adresem e-mail: kontakt@dekoracjekonstancin.pl